İÇME-KULLANMA SUYU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

AVRUPA BÖLGESİ MÜTEFERRİK İÇMESUYU İNŞATI (1) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/875168

1- İdarenin

a) Adı: İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 34060 NURTEPE EYÜPSULTAN/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2123011574 – 2123016061

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

a) Adı: AVRUPA BÖLGESİ MÜTEFERRİK İÇMESUYU İNŞATI (1)

b) Niteliği, türü ve miktarı: İstanbul İli Avrupa Yakasının Silivri ve Çatalca İlçesinde 44.200,00 mt. Fondüktil boru (Ø100-Ø600 mm) ve 155.800,00 mt O-PVC boru (Ø110-Ø630 mm) içmesuyu şebeke hattı döşenmesi, hat vanası, sanat yapıları, tahliye ve vantuz yapılması işlerini kapsayacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Avrupa Yakası/İSTANBUL

ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 1095 (BinDoksanBeş) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 25.09.2023 – 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İSKİ Genel Müdürlük Hizmet Binası A Blok UZ-07 Nolu İhale odası Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 PK: 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan A/III veya A/IV gurubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları

A. Değerlendirme isteklinin “teklif tutarı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” üzerinden alacağı puanlar toplanmak suretiyle yapılacaktır. A.1. Teklif tutarı puanlaması (TP:60 PUAN) Teklif puanları; TP = (TTmin x 60) / TT formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TTmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif tutarı, TT: İsteklinin teklif tutarı, ifade eder. A.2. Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması (KP:40 PUAN) Kalite ve Teknik Değer Nitelik puanlaması İKNP(30) + TDNP(10) = 40 tam puan üzerinden, aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır. A.2.1 İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İKNP) (30 Puan): İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların isteklilerin toplam teklif tutarına oranı aşağıda belirtilen oranlar içinde kaldığında (bu oranlar dahil) her bir iş kalemi için aşağıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir, aksi halde puan verilmeyecektir. Poz No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Ölçü Birimi Asgari Oran Azami Oran Puan İ.İ.015 Şantiye Dışına Kamyonla Kazı ve Moloz Nakli m³ 18,00% 24,00% 8 İ.İ.007 Tranşe Hafriyatı Yapılması m³ 17,50% 23,00% 7 İ.İ.010 Stabilize Malzeme Temini İle Hendek,Temel Dolgusu Yapılması (Nakliye Dahil) m³ 9,00% 13,00% 5 İ.İ.025 Beton santralinde üretilen veya satın alınan C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) m³ 6,50% 9,00% 4 İ.İ.012 Asfalt, beton, kırmataş ve şose sökülmesi m³ 5,75% 8,00% 2 İ.İ.009 Kum ile İmla Yapılması (Nakliye Dahil) m³ 5,50% 7,50% 2 İ.İ.011 Her türlü asfaltın kesilmesi m 4,50% 5,50% 1 İ.İ.014 İdare Malı Adi Parke Taşı ile Döşeme Yapılması (Mevcut taşla)(Kum serilmesi ve nakliyesi dahil) m³ 3,00% 4,00% 1 TOPLAM 30 İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İKNP) her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.2.2. Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) (toplam a+b= 10 Puan): Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP), a) ve b) maddelerindeki şartları eksiksiz sağlayanlar için TDNP(5+5)=10 tam puan olarak hesaplanacaktır. Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) için sunulan veya dikkate alınan İş Deneyim Belgelerinden İş Denetleme ve/veya İş Yönetme Belgesi sunan isteklilere, İş Denetleme ve/veya İş Yönetme Belgelerinden TDNP olarak 0 (sıfır) puan verilecektir. a) A/III-İİH : “ A/III grubu yapım işlerinden içme ve kullanma suyu isale hatları inşaatı” A/IV-İŞH : “ A/IV grubu yapım işlerinden içme ve kullanma suyu şebeke hatları inşaatı” 1-) İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya Özel Sektöre karşı yapmış olduğu işlerden almış olduğu ve ihale ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan veya halen yapımı devam eden (İş durum belgesi düzenlenmiş işler), yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği esaslarına göre, teklif bedelinin %50’sinden az olmamak üzere tek sözleşmeyle yerine getirilmiş A/III grubu yapım işlerinden içmesuyu isale hatları ve/veya A/IV grubu yapım işlerinden içme ve kullanma suyu şebeke inşaatı (A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH) işlerini içeren, noter onaylı veya aslı idarece görülmüş; iş deneyim belgesi (EKAP’a kayıtlı olanlar için onay şartı yoktur) sunması şartıyla, aşağıda belirtilen tablolardaki puanlar verilecektir. 2-) Yeterlilik için A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH işlerini içeren 1 (bir) iş deneyim belgesi sunulması ve ayrıca A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH işlerini içeren ilave 1 (bir) iş deneyim belgesi sunulmaması durumunda bu belge 1 (bir) adet belge sayılacak olup, Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) 3 (üç) puan olarak dikkate alınacaktır. 3-) Sunulan iş deneyim belgesi A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH işleri yanında diğer iş gruplarındaki işleri de içeriyorsa, hakediş, metraj cetvelleri vb. bilgi ve belgeler ile tevsik etmesi şartıyla A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH işlerine ait kısmının teklif bedelinin %50’sinden az olmamak şartını sağlaması halinde bu belge 1(bir) adet belge sayılacak olup, ayrıca A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH işlerini içeren ilave 1 (bir) iş deneyim belgesi sunulmadığı takdirde Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) 3 (üç) puan olarak dikkate alınacaktır. 4-) A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH – işlerini içeren iki veya daha fazla adet iş deneyim belgesi sunulduğu takdirde (her belgenin A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH işlerine ait kısmının teklif bedelinin %50’sinden az olmamak şartını sağlaması gerekmektedir) Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) 5 (beş) puan olarak dikkate alınacaktır. 5-) İsteklinin teknik değer nitelik puanı için vereceği iş deneyim belgesi Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre güncellenerek değerlendirmeye alınacaktır. Yukarıda belirtilen 1-5 no’lu hükümlere göre aşağıdaki tablolarda belirtilen puanlar verilecektir. İhaleye katılan isteklinin ortak girişim olmaması durumunda puanlama aşağıdaki tablodaki esaslar çerçevesinde yapılır; A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşleri İçin İş Deneyimi Belge Sayısı Alacağı TDNP A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi hiç olmaması halinde; 0 A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belge Sayısı 1 adet olması halinde; 3 A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belge Sayısı en az 2 adet olması halinde; 5 İhaleye katılan isteklinin 1 tane pilot ortak ve 1 tane özel ortaktan oluşması durumunda puanlama aşağıdaki tablodaki esaslar çerçevesinde yapılır; A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşleri İçin Sunulması Gereken Minimum İş Deneyimi Belge Sayısı Alınacak TDNP Pilot Ortak Özel Ortak 0 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 0 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 0 1 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 0 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 3 0 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 1 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 3 2 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 0 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 5 0 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 2 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 5 1 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 1 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 5 İhaleye katılan isteklinin 1 tane pilot ortak ve 2 veya daha fazla özel ortaktan oluşması durumunda puanlama aşağıdaki tablodaki esaslar çerçevesinde yapılır; A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşleri İçin Sunulması Gereken Minimum İş Deneyimi Belge Sayısı Alınacak TDNP Pilot Ortak Özel Ortakların Toplamı 0 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 0 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 0 1 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 0 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 3 0 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 1 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 3 2 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 0 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 5 0 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 2 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 5 1 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 1 adet A/III-İİH ve/veya A/IV-İŞH İşlerini İçeren İş Deneyimi Belgesi 5 b) En fazla bir adet İş Deneyim Belgesinde veya en fazla bir adet devam eden işlerdeki İş Deneyim Belgesinde; İhale ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde toplam minimum 60 km (Ø100-300 mm çaplar arası Ø300 mm dahil) İçme suyu Şebeke ve minimum 15 km (Ø300 mm üstü çaplar) İçme suyu İsale hattı, şebeke ana göz borusu yaptıklarını tesvik edici belge(noter onaylı veya aslı idarece görülmüş İş deneyim belgesi ve/veya devam eden işlerde noter onaylı veya aslı idarece görülmüş Hakediş, metraj cetvelleri vb.) sunması şartıyla, aşağıda belirtilen puanlar verilecektir. İhaleye katılan isteklinin ortak girişim olmaması durumunda Puan En fazla bir adet İş Deneyim Belgesinde veya en fazla bir adet devam eden işlerdeki İş Deneyim Belgesinde; İhale ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde toplam minimum 60 km (Ø100-300 mm çaplar arası Ø300 mm dahil) İçme suyu Şebeke ve minimum 15 km (Ø300 mm üstü çaplar) İçme suyu İsale hattı, şebeke ana göz borusu yapmış olma şartlarının ikisini de yukarıda belirtildiği şekilde tesvik edici belge ile sağlayanlar 5 İhaleye katılan isteklinin ortak girişim olması durumunda Puan Ortak girişimlerde (Pilot ortak ve tüm Özel ortaklar ayrı ayrı olmak üzere) tüm ortakların sundukları belgelerle, en fazla bir adet İş Deneyim Belgesinde veya en fazla bir adet devam eden işlerdeki İş Deneyim Belgesinde; İhale ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde toplam minimum 60 km (Ø100-300 mm çaplar arası Ø300 mm dahil) İçme suyu Şebeke ve minimum 15 km (Ø300 mm üstü çaplar) İçme suyu İsale hattı, şebeke ana göz borusu yapmış olma şartını ayrı ayrı sağlaması gerekir. Aksi halde (ortaklardan biri dahi bu şartı sağlayamazsa) bu maddeden puan alınamayacaktır. 5 Kalite ve teknik değer nitelik puanı (KP), İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İKNP) ve Teknik Değer Nitelik Puanı(TDNP) nın toplamıdır. KP= İKNP+ TDNP A.3. Değerlendirme puanlaması Değerlendirme puanı (DP), Değerlendirme puanı(DP), teklif fiyat puanı(TP) ile Kalite ve teknik değer nitelik puanının(KP) toplamıdır. DP = TP + KP Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirilme puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

18 Mart 2017 tarih ve 30011 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki Yapım İhalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. maddesi gereğince , aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan N katsayısı 1,00 olarak belirlenmiştir.Source link

Por admin2