BURSARAY ODUNLUK HRS YOLCU İSTASYONUNDAKİ MUHTELİF ALANLARIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

BURULAŞ- BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş

1-İdarenin

  Adı

:BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIM İŞLETMECİLİĞİ

TURİZM  SAN. VE TİC. A.Ş.

b) Adresi

:BURULAŞ-BursaRay  İşletme Merkezi Odunluk

 Mah. Akpınar Cad. no:6/1 16265 Nilüfer/BURSA

c) Telefon ve faks numarası

:Tel: 0(224) 452 52 44 Fax: 0(224) 452 52 43

d) Elektronik posta adresi

:[email protected]

2- İşin

a Niteliği, türü ve miktarı

b İştigal konusu

:Toplam 585,36 m² muhtelif alanın kiralaması yapılacaktır.

1. Sınıf Ticari alan (132,36 m²) ….. 7 adet

2. Sınıf Ticari alan (425 m²)….1  adet

3. Sınıf Ticari alan (28 m²) ….1  adet

c) Yapılacağı yer

: Bursaray Odunluk HRS metro istasyon alanı – kiralama alanlarının detaylı yerleşim planları şartnamede belirtilmiştir.

d) Kiralama süresi

e) Muhammen Bedel

f) İhale usulü

: 3 yıl + 2 yıl (2 yıl süre uzatımı şarta bağlanmıştır)

: 122.321,54 TL + KDV / ay olmak üzere

  3 yıl için 4.403.575,44 TL    + KDV                                                                             

(dörtmilyondörtyüzüçbinbeşyüzyetmişbeşTürkLirasıkırkdörtkuruş)

: 2886 Numaralı Devlet İhale Kanunu 35/a Maddesi Kapalı teklif akabinde açık arttırma usulü

3- Teklifin

a) Sunulacağı yer

: BURULAŞ-BursaRay İşletme Merkezi Odunluk

  Mah. Akpınar Cad. no:6/1 16265 Nilüfer/BURSA/ Satınalma Müdürlüğü

b) İhale ve son teklif sunma tarihi,

c) İhale yeri

: 08/09/2023 Cuma günü saat; 11:00

 : BURULAŞ-BursaRay İşletme Merkezi Odunluk

Mah. Akpınar Cad. no:6/1 16265 Nilüfer/BURSA/

Burulaş Akademi Eğitim Salonu

4- Madde:  TEKLİF SUNABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ

a) Tebligat için adres beyanı (İdare tarafından verilen matbu form)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf/Meslek Odası Belgesi;

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Şekli ve içeriği İhale dokümanında belirlenen teklif mektubu (İdare tarafından verilen matbu form)

e) 132.107,26 TL tutarında geçici teminat (Nakit, banka mektubu yada ilgili Kanunda tanımlanan diğer teminat türleri) Nakdi teminatlar İdarenin Vakıflar Bankası TR 75 0001 5001 5800 7281 413008 nolu hesabına yatırılmalıdır. Geçici teminatın banka mektubu olarak verilmesi halinde süresiz vadeli olacaktır.  

f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı belgesi

g) Şartname dokümanının satın alındığına dair İdareden alınan belge.

h) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, vekaletname ve vekilin imza beyannamesi (noter onaylı)

ı) İsteklinin, SGK ve Vergi Borcu bulunmadığına dair ilgili mercilerden, ihale tarihinden en çok 1 ay öncesine kadar alınmış evraklar

i) İhale dokümanlarının tamamının okunup anlaşıldığına dair tüm ihale dokümanlarının her sayfasına kaşe + imza

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadır.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

  • Herhangi bir nedenle daha önce Kamu İhalelerine katılımı yasaklanan gerçek ya da Tüzel Kişiler bu iş için teklif veremezler.
  • İşin tamamına teklif verilecektir. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.
  • Teklif geçerlik süresi en az 90 takvim günü olmalıdır.
  • Teklif verilecek ihaleye ait ihale dokümanı İdare adresinde görülebilir ve 1.500,00 TL karşılığı aynı adresteki Satınalma Müdürlüğü’ n den temin edilebilir.
  • İstasyon binası dışında kalan tüm ticari alanlarındaki mevcut imalatların mülkiyeti İdareye ait olmayıp mevcut hali ile kullanımı İdare açısından uygundur. İş bu ihale sonucunda sözleşme imzalanacak Kiracı, önceki Kiracı ile anlaşması durumunda bu imalatları mevcut hali ile kullanabilecektir. Aksi durumda İdareden herhangi bir bedel talep etmeksizin en az şartname ekinde özellikleri belirtilen imalatlara ya da belirtilen özelliklerden az olmamak ve İdare onayı almak şartı ile yapı görsellerine uygun olarak imalatları yapacaktır.  Bu imalatların bedelleri kira bedelinden düşülmeyecektir.
  • Teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
  • Muhammen bedelin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • İdare gerekçesini göstermek kaydı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNURSource link

Por admin2